clear

변호사 찾기

최고의 법률자문회사 베이시스와 상담하세요.

자료실


전국 법원(춘천지방법원-대구지방법원 경산시법원 등)

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,063회 작성일 21-05-11 14:36

본문

춘천지방법원                         (033) 259-9000, 9114 

춘천지방법원 강릉지원             (033) 640-1000  

춘천지방법원 원주지원             (033) 738-1000

춘천지방법원 속초지원             (033) 639-7600

춘천지방법원 영월지원             (033) 371-1114

춘천지방법원 인제군법원           (033) 462-6221, 2

춘천지방법원 홍천군법원           (033) 434-7242, 3

춘천지방법원 양구군법원           (033) 481-1544

춘천지방법원 화천군법원           (033) 442-0124

춘천지방법원 삼척시법원           (033) 574-8255, 6

춘천지방법원 동해시법원           (033) 531-8927, 9

춘천지방법원 횡성군법원           (033) 343-5281, 2

춘천지방법원 고성군법원           (033) 681-4130, 1

춘천지방법원 양양군법원           (033) 672-2080, 1

춘천지방법원 정선군법원           (033) 563-7400, 1

춘천지방법원 태백시법원           (033) 552-3627, 8

춘천지방법원 평창군법원           (033) 333-0397, 8  


대전지방법원                         (042) 470-1114

대전지방법원 홍성지원                (041) 640-3100

대전지방법원 공주지원                (041) 840-5700

대전지방법원 논산지원                (041) 746-2700

대전지방법원 서산지원                (041) 660-0600

대전지방법원 천안지원                (041) 620-3000

대전가정법원                         (042) 480-2000

대전지방법원 세종특별자치시법원     (044) 867-4500

대전지방법원 금산군법원              (041) 754-1722

대전지방법원 서천군법원              (041) 956-7550

대전지방법원 보령시법원              (041) 931-0501

대전지방법원 예산군법원              (041) 334-4387

대전지방법원 청양군법원              (041) 942-0486

대전지방법원 부여군법원              (041) 836-2215

대전지방법원 태안군법원              (041) 672-6744

대전지방법원 당진시법원              (041) 355-9436

대전지방법원 아산시법원              (041) 549-0698


청주지방법원                          (043) 249-7114-5

청주지방법원 충주지원                (043) 841-9114

청주지방법원 제천지원                (043) 640-2000

청주지방법원 영동지원                (043) 740-4000

청주지방법원 보은군법원              (043) 543-2520

청주지방법원 괴산군법원              (043) 834-9922

청주지방법원 진천군법원              (043) 534-0855

청주지방법원 음성군법원              (043)872-0881

청주지방법원 단양군법원              (043) 423-3166

청주지방법원 옥천군법원              (043) 731-2025


대구지방법원                          (053) 757-6600

대구지방법원 서부지원                (053) 570-2114

대구지방법원 안동지원                (054) 850-5091

대구지방법원 경주지원                (054) 770-4300

대구지방법원 포항지원                (054) 250-3050

대구지방법원 김천지원                (054) 420-2114

대구지방법원 상주지원                (054) 530-5500

대구지방법원 의성지원                (054) 830-8099

대구지방법원 영덕지원                (054) 730-3000

대구가정법원                          (053) 570-1500

대구지방법원 청도군법원              (054) 373-6794

대구지방법원 영천시법원              (054)332-2365

대구지방법원 칠곡군법원              (054) 973-2867

대구지방법원 경산시법원              (053) 818-3719


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.